Disclaimer

Disclaimer van www.cjg-s-hertogenbosch.nl

Artikel 1.             Definities

 1.1.          In deze disclaimer hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

  1. Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch:  Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch gevestigd aan de Hinthamerstraat 145 te ’s-Hertogenbosch;
  2. bezoeker: de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
  3. website: de website www.cjg-s-hertogenbosch.nl waarvan Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch de eigenaar is.

 

Artikel 2.             Inhoud

 2.1.          Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch heeft het recht de informatie en de functionaliteiten van de website en de inhoud van deze disclaimer te allen tijde aan te passen en/of uit te breiden en/of te verwijderen.

 2.2.          Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

 2.3.          De informatie op de website is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

 

Artikel 3.             Intellectuele eigendomsrechten

 3.1.          Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch is de eigenaar van de website.

 3.2.          Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, de daarop aangeboden informatie, de teksten, afbeeldingen, foto’s en logo’s, berusten bij Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch of bij haar licentiegevers.

 3.3.          Het is de bezoeker niet toegestaan, zonder toestemming van Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch of de rechthebbende, de website, de daarop aangeboden informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en logo’s: te kopieëren, te publiceren, te verspreiden, te verveelvoudigen, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren.

 3.4.          Het is niet toegestaan de website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van de website of inhoud verzamelt.

 3.5.          Afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

 3.6.          Indien de bezoeker in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch, dan is de bezoeker aansprakelijk voor alle schade die Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch daardoor lijdt.

 

Artikel 4.             Aansprakelijkheid

 4.1.          Door de bezoeker kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op de website staat. Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op de website staat. Indien de bezoeker er zeker van wil zijn dat de informatie correct is, dan dient de bezoeker telefonisch of via de e-mail contact op te nemen met Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch.

 4.2.          Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch garandeert niet dat de website te allen tijde beschikbaar is en dat alle functionaliteiten altijd volledig beschikbaar zijn. Door technische omstandigheden is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten, zoals “Stel je vraag” of “Zoeken”, niet werken.

 4.3.          Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de website en alle daarop aangeboden functionaliteiten uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 5.             Links naar websites van derden

 5.1.          Op de website staan links naar andere websites, zoals links naar social media websites of informatieve websites.

 5.2.          Door op een link naar een website van een derde te klikken verlaat de bezoeker de website. De links zijn met zorg samengesteld, echter de bezoeker realiseert zich dat Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch niet op enige wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud van de websites van derden en/of voor het handelen van deze derden. Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch garandeert niet dat de informatie op deze websites van goede kwaliteit is. Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch heeft geen controle over de inhoud van de websites van derden. Derden kunnen de inhoud van hun website te allen tijde wijzigen. Van Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch kan niet verwacht worden dat zij deze wijzigingen bijhoudt.

 5.3.          Het gebruik van links naar websites van derden en/of het gebruik van diensten die op deze websites worden aangeboden is voor risico van de bezoeker.

 5.4.          Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de werking van app’s die door Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch worden aanbevolen op de website.